Geriant - Meerjarenbeleidsplan
Alle cases

Geriant - Meerjarenbeleidsplan

Dementiezorg. Een groeiende en complexe uitdaging. Hoe blijven we thuiswonende mensen met dementie en hun naasten adequaat ondersteunen, ook in de toekomst? Geriant is een unieke zorgorganisatie in Noord-Holland-Noord, die op vernieuwende wijze vorm en inhoud geeft aan de hulpverlening bij dementie. Wij assisteerden hen bij het vormgeven van hun toekomstvisie en meerjarenbeleidsplan.

Geriant is deskundige op het gebied van dementie. De organisatie biedt onafhankelijke ondersteuning aan thuiswonende mensen met (verdenking van) dementie en hun mantelzorgers, zo lang als dat nodig is. Hun diensten bestaan uit: diagnostiek, behandeling, begeleiding, advies en scholing. De behoeften van de client en de mantelzorger zijn altijd het uitgangspunt. Samen met hen wordt bepaald wat er welk moment nodig en passend is. 

De uitdaging

Nederland ‘vergrijst’ doordat er steeds meer ouderen komen die ook een steeds hogere leeftijd bereiken. Daardoor verdubbelt het aantal mensen met dementie en neemt de zorgvraag toe. Mensen met dementie willen en moeten langer thuis blijven wonen, maar dat maakt de zorgvraag thuis nóg diverser en complexer. Tegelijkertijd nemen de personeelstekorten toe, worden aanbod en budget krapper en komen er niet meer plaatsen in het verpleeghuis. Dit alles in een tamelijk ingewikkeld zorgsysteem met verschillende wet- en regelgeving en financieringssystemen (Wmo, Zvw en Wlz).  

Dit vraagt om een kritische blik op het huidige koers en positionering van Geriant als organisatie. Hoe blijft Geriant toekomstbestendig? En wat vraagt dit van de organisatie? 

Geriant heeft Flatland gevraagd te ondersteunen in de ontwikkeling van het meerjarenbeleidsplan (MJBP). De ontwikkeling startte in het najaar van 2022 met een analysefase door een extern bureau. Na een interne en externe analyse ontstonden eerste thema’s als richting en invulling voor het MJBP 2023-2028. In de analyse waren diverse stakeholders bevraagt naar hun beeld van Geriant, hun ideeën over de positie van Geriant in de toekomst en waar kansen en uitdagingen liggen. Er was dus veel informatie beschikbaar. Hoe kon die veelvoud aan inzichten vertaald worden naar een eenduidige koers en gedeeld beeld van de toekomst voor de organisatie?

De oplossing

Om tot een gedragen, geborgd en inspirerend MJBP te komen, hebben we in meerdere co-creatie sessies diverse belanghebbenden betrokken. Zo zijn onder andere de cliëntenraad, professionals en ondernemingsraad vanaf de start betrokken geweest bij het bepalen van de belangrijkste thema’s.

Geriant werkt nauw samen met veel regionale partners en zal dat ook blijven doen, daarom hebben we veel aandacht besteed aan het betrekken van externe stakeholders. Zo hebben er 4 afzonderlijke sessies plaatsgevonden met de gemeenten regio Kop van Noord-Holland, regio West Friesland, Noord-Kennemerland en diverse welzijnsorganisaties. Hierbij hebben we vanuit gezamenlijkheid gekeken naar de gedeelde urgentie: de golf die op ons afkomt. Daarnaast haalden we eerste reacties en aanscherping op van het meerjarenbeleidsplan en de thema’s waar Geriant de komende jaren op in gaat zetten. Tot slot hebben we concrete ideeën verkend over hoe deze organisaties elkaar konden versterken. 

“De voordelen van de visualisatie merken we eigenlijk nog elke dag. De tekening die jullie gemaakt hebben helpt met het vertellen van ons verhaal en we maken daar nog vaak gebruik van.”

We zetten hierbij visualisatie in als middel om snel tot een gedeeld beeld te komen. De steeds verder aangescherpte visualisaties maakten de voortgang zichtbaar en zorgden voor een sterk houvast tijdens het proces, met als resultaat: meer beleving, concretisering en samenhang. 

Valideren met externen
Valideren met externen

De resultaten

De visuele procesbegeleiding maakte het verschil. Het stelde ons in staat om diepgaand te werken aan een gedeeld beeld van de organisatie. De thema’s kregen een diepere betekenis en werden tastbaar, verder dan wat schriftelijk mogelijk was. We werden voortdurend geconfronteerd met dilemma’s die visueel werden vastgelegd, waardoor we er effectief over konden discussiëren.  

Het meerjarenbeleidsplan 2023-2028 is niet alleen breed gewaardeerd, maar is recentelijk ook goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Dit betekent dat Geriant nu stevig staat voor de uitdagingen die voor ons liggen. Bestuurssecretaris Liselotte drukt haar dankbaarheid uit: “Dank voor jullie begeleiding gedurende dit hele traject. Ik vond het fijn werken”.

De komende fase staat in teken staan van implementatie en monitoring, waarbij de gekozen strategie vertaald zal worden in concrete (tussen)doelen, acties en afspraken.  

Contact

Michelle Geerlings

Meer weten over dit project of verder praten over de inzet van visueel denken voor jullie organisatie? Neem contact op met Michelle, zij vertelt je er graag over.

Mail Michelle
Michelle Geerlings

Andere Flatland Cases

Gemeente Rotterdam - Gesprekskaarten voor hulpverleners
Change

Gemeente Rotterdam - Gesprekskaarten voor hulpverleners

Huiselijk geweld: een heel kwetsbaar en moeilijk onderwerp om over te praten. Helemaal met mensen die minder taalvaardig zijn. Voor de Gemeente Rotterdam ontwikkelden we een kaartenset.

Lees meer
ProRail - Werkvelden zichtbaar en duidelijk
Change

ProRail - Werkvelden zichtbaar en duidelijk

Voor deze complexe organisatie maakten we alle werkzaamheden, omgevingen en onderdelen overzichtelijk. Afdelingen op de kaart!

Lees meer
CCS - Ambities in visueel jaarplan
Strategie

CCS - Ambities in visueel jaarplan

Supersnel een strategie ontwikkelen? Het kan met behulp van visual thinking! Een sprint voor softwareontwikkelaar CCS resulteerde in een visueel jaarplan.

Lees meer